Manager Jean-F rançois Vandenheede  van Futsal Jette sprak met  Belgianfutsal - 25.08.17

Jean-François,  jullie komen over van de bzvb en hebben een volledige nieuwe ploeg "gekocht" Wat zijn de verwachtingen?

Ons bescheiden ambitie is om ons te handhaven dit seizoen. We hebben een moeilijk seizoen gehad verleden jaar en we hebben gekozen om een nieuw ploeg op te bouwen. De vijver van Brusselse talenten is grandioos maar we hebben ook andere wegen verkent. We hebben dan ook een sterk team bijeengebracht om de eerste stap van ons globale doel te verwezenlijken; dit wil zeggen een lang verblijf in de hoogste klasse, Brussel deftig te vertegenwoordigen en op termijn (binnen 3-5 jaar) een vooraanstaande rol te spelen. Alles op zijn tijd.

Hebben jullie een goed beeld van het niveau bij de KBVB?

Technisch en tactisch zijn de KBVB en BZVB mekaar waard. Fysisch, dat is een andere zaak. Bij de KBVB komen we in een andere dimensie. De fysieke inzet is totaal. Wij wisten het en hebben ook in die zin aangeworven.

Iedereen denkt dat de uittredende kampioen FP Halle-Gooik opnieuw de grote titelfavoriet is. Wie zijn volgens jullie de nummers 1, 2, 3 en 4?

FT Antwerpen en FS Gelko Hasselt hebben een stevige basis! Maar toch zie ik Halle-Gooik, waar mijn zoon Joaquim speelt, hun titel verlengen. Daarna zijn er verschillende ploegen, Malle, Noorderwijk, Lier en/of Charleroi die op een goede plaats in het kampioenschap zullen eindigen.

Welke speler of club gaat de verrassing worden?

Een speler die binnenkort bij ons zal tekenen (hoop ik). Ik zal zijn naam niet verklappen.

Welke 2 ploegen gaan volgens jullie degraderen?

Wij niet! Echt serieus, ik wil geen namen noemen. Ik heb dingen geleerd sinds ik bestuurslid ben geworden: het niet respecteren van ploegen in het kampioenschap betekent punten te verliezen tegen die ploegen! Ik wil één dingen zeggen, dat onze club overwegend ongeduldig is geworden van ons jeugdschool tot de eerste ploeg passerend via de veteranen en de U21! Wij kijken uit naar het begin van het kampioenschap 17-18.

Om te eindigen wil ik nog één ding aan toevoegen, gedurende al die jaren heb ik vriendschapsrelaties met verschillende bestuursleden van eerste klasse clubs van de BZVB kunnen aangaan, niet alleen met Brusselaars. Ik hoop dat ik hetzelfde mag beleven in de KBVB. Wat ook de sportieve inzet is. Een goed seizoen aan iedereen!

PEG (Belgianfutsal)

Jean-François, vous venez du BZVB, vous avez “acheté” une tout nouvelle équipe. Quelle sont les attentes ?

Notre ambition se limite au maintien cette saison. Nous avons vécu une saison difficile l'année dernière et nous avons choisi de reconstruire une nouvelle équipe. Le réservoir de talent sur Bruxelles est incroyable mais nous avons choisi d'exploiter d'autres pistes aussi. Ce qui nous a permis de construire une équipe solide pour arriver à concrétiser la première étape de notre projet global; à savoir, s'installer durablement en division 1, y représenter Bruxelles dignement et à terme (d'ici 3 à 5 ans), y jouer les premiers rôles. Chaque chose en son temps. 

Avez-vous une bonne idée du niveau à l’URBSFA ?

Techniquement et tactiquement, l'URBSFA et l'ABFS se valent. Physiquement, c'est autre chose! À l'URBSFA, on entre dans une autre dimension. L'engagement physique y est total! Nous le savons et nous avons recruté en ce sens.

Tout le monde pense que le champion sortant FP Halle-Gooik est à nouveau le grand favori du titre. Qui pensez-vous sont les numéros 1, 2, 3 et 4 ?

FT Anvers et FS Gelko Hasselt ont une solide envergure! Je vois néanmoins Halle Gooik, où joue mon fils Joaquim, reconduire son titre. Après, plusieurs équipes, Malle-Beerse, Real Noorderwijk, Proost Lierse et/ou FT Charleroi, devraient terminer le championnat en bonne place également.

Quel joueur ou club va être la surprise ?

Un joueur qui pourrait signer chez nous très bientôt j'espère. Je ne citerai pas son nom.

Quels deux clubs vont descendre selon vous ?

Pas nous! Plus sérieusement, je ne veux pas citer de nom. J'ai appris une chose depuis que je suis dirigeant: ne pas respecter certaines équipes du  hampionnat entraîne la garantie d'y perdre des points précieux! En tout cas, je peux vous dire qu'une certaine impatience a gagné l'ensemble du club, des jeunes de notre école de formation à l'équipe première en passant par les vétérans et les U21! Nous avons hâte que le championnat 17-18 commencent! 

Pour terminer, je voudrais rajouter une chose; pendant toutes ces années, j'ai eu la chance de nouer des liens d'amitié réelle avec plusieurs dirigeants des clubs de division 1 à l'ABFS, notamment les Bruxellois mais pas seulement. J'espère vivement qu'il en ira de même avec les dirigeants à l'URBSFA. Quelque soit les enjeux sportifs. Bonne saison à tous.

PEG (Belgianfutsal)